English version below.

BBF 2018 (la cervesa és cultura)

Divendres migdia hem assistit a la roda de premsa de la 7a edició del BBF a càrrec del seu director, en Mikel Rius, ben acompanyat de l’altra meitat del projecte principal, en Joan Fiol. Ens van acollir molt hospitalàriament al NaparBcn.

Seguim veient la passió i les ganes d’un equip que treballa en allò que realment li agrada. Un equip que aposta per donar a conèixer la cultura artesana a tothom d’una forma amable.

El que trobareu aquí és un resum del que serà el festival.

 1. Introducció
 2. Funcionament
 3. Edicions especials
 4. Col.laboracions internacionals
 5. Gastro, activitats, tallers i maridatges
 6. Localització
 7. Àrea PRO

1. Introducció

El BBF es troba en plena fase de consolidació després d’haver pres la important decisió, l’any passat, d’apostar per una nova ubicació, la Farga de l’Hospitalet. Realment la nova seu ha permès un gran creixement tant en espai com en aforament. El públic assistent el va valorar molt positivament com més còmode i a més han trobat recolzament institucional per tal d’instal.lar-se allà.

Aquest any augmenta l’espai disponible, fins a assolir els gairebé 6.000m2 en total.

Si l’any 2017 van ser 32.000 els visitants, per a aquest any s’espera una xifra sensiblement superior. Sensiblement perquè segueix prevalent la qualitat i no la quantitat.

2. Funcionament

Històricament el BBF és un festival que beu de la filosofia dels festivals anglesos organitzats per la CAMRA (Campaign for Real Ale). Festivals en els que podem trobar una gran barra farcida de sortidors i que van canviant a mida que es va acabant el barril punxat al sortidor corresponent.

Enguany hi haurà 100 sortidors i unes 480 cerveses diferents, 50% locals i 50% estrangeres.

Seguirem veient tot el ritual que acompanya al canvi de cervesa, des del canvi del rètol superior, a l’actualització de la pissarra gegant acompanyada del toc de la campana i l’animació dels característics nois i noies que l’actulitzen.

També seguirem trobant els Beer Informers, grans coneixedors de la cervesa artesana i del festival per tal d’ajudar-nos en cas de qualsevol dubte.

I disposarem de la guia amb tota la informació bàsica de cadascuna de les cerveses que podrem tastar.

El festival funciona amb got i moneda propis que es podran adquirir als punts de venta. Només es servirà en el got del festival i només es cobrarà amb les monedes del festival. L’entrada al festival inclou got, guia i les primeres dues fitxes. No totes les cerveses valdran igual, dependrà dels costos de producció que hem tingut per cada cervesa. Hi ha una gran barra de més de 100 tiradors a on aniran rotant les més de 450 cerveses presents. També trobareu una sèrie de stands que corresponden a col·laboracions amb altres festivals internacionals.

L’entrada del festival es compra anticipadament online aquí i al mateix recinte.  Hi ha tres tipus d’entrades:

· Entrada d’un dia. 8€. Inclou accés d’un dia, got, guia i 2 fitxes.

· Abonament 3 dies. 10€. Inclou accés els tres dies, got, guia i 2 fitxes

· BBF-Experience. 50€. Inclou accés els tres dies, copa degustació (es poden fer  tastos a 1 fitxa), 20 fitxes, samarreta, bossa de tela i compra preferent a les activitats.

3. Edicions especials

 1. The Alchemist (Vermont, USA): un dels grans i considerats els creadors de les NEIPA, que ja porten fent aproximadament fa uns 8 anys. La cervesa que han preparat expressament pel festival s’envasarà la setmana vinent i vindrà en transport aeri refrigerat per tal de que tinguem l’oportunitat de tastar-la el més fresca possible. Només com a curiositat, la gent fa grans cues, fins i tot es desplacen expressament d’altres estats per tal de tastar les seves cerveses tan bon punt surten al mercat. Moltes vegades no duren ni un dia…A més a més, tots els beneficis aconseguits amb la venda d’aquesta cervesa aniran destinats a un projecte social gestionat pel Casal de nens del Raval.
 2. Ales Agullons: un dels grans de la terra que ja ve sent un clàssic des de que la primera edició del 2012 fessin la primera col.laboració. Aquest any també gaudirem d’una Pale Ale, clàssica, de 5%.
 3. Oud Beersel: cervesera flamenca que ens presentarà quatre referències làmbiques gens fàcils de trobar aquí.

4. Col.laboracions internacionals

Seguirem trobant col.laboracions amb altres festivals d’arreu del món, que ens permeten conèixer cerveses d’altres indrets i reforcen els llaços comercials. Trobarem el Moscow Beer Fest (Rússia), el Biéres et Saveurs (Canadà), i altres projectes i associacions, com la Brewers Association (USA),  United Gypsies Brewery (Finlàndia) i com no amb la GECAN (Gremi d’Elaboradors de Cervesa Artesana i Natural).

Amb la GECAN hi ha una forta col.laboració també. De fet seguiran tenint el seu stand propi, aquest any encara més gran, amb 4 tiradors pels que aniran passant fins a 24 elaboradors diferents.

A finals del 2017 es va presentar el primer Informe de l’Estat de la Cervesa Artesana a Catalunya elaborat conjuntament pel BBF i el GECAN, del que es desprenien dades molt interessants i esperançadores pel sector. Entre elles destacar que el consum de cervesa artesana a Catalunya representar ja l’1% del consum total de cervesa el 2016.

5. Gastro, activitats, tallers i maridatges

Se segueix apostant pels locals que incorporen la cervesa artesana, com el Chivou’s, el Mosquito o Asturias un País de Quesos; per la gastronomia local de l’Hospitalet, com el Gastroburguer i amb projectes de producte artesà i km 0, com el Restaurant el Brot, que treballa amb productes del Parc Agrari del Baix Llobregat.

No  us perdeu l’interessant programació d’activitats, que inclouen una nova sala de Show Cooking; Degustació Sensorial; Live-Tasting de productes de Lovaina; Meet the Brewer.

Com a novetat d’aquest any també la programació d’un concert pel públic familiar diumenge al migdia amb The Penguins i el seu show Reggae per Xics. Altres bandes que actuaran al festival seran el Col.lectiu Say it Loud i la Marxing Bands.

Diumenge a les 16h es durà a terme la gala de lliurament dels premis Barcelona Beer Challenge.

Informació general

horaribbf2018

6. Localització

La Farga de L’Hospitalet
Carrer Barcelona, 2, 08901 L’Hospitalet de Llobregat

7. Àrea PRO

bbfprologo

Aquest festival també és un gran aparador per a les empreses del sector. Enguant hi participaran uns 40 empreses amb més de 1500 acreditats.

Per a qui no vulgui esperar al mateix dia té a la seva disposició la venda d’entrades anticipada.

I per a qui no tingui suficient amb unes hores voltant pel festival, podrà anar a qualsevol de les activitats, bàsicament Meet the Brewers, que s’organitzen a la majoria de locals cervesers al voltant del BBF durant aquells dies,  ja conegut com a OFF-BBF.

ES_BBBFPRO_email

 ENGLISH VERSION 

BBF 2018 (beer is culture)

On Friday morning we attended the press conference of the 7th edition of the BBF by the director, Mikel Rius, along with the other half of the main project, Joan Fiol. We were hosted in NaparBcn.

We keep on seeing the passion of a team that works in what it really likes. A team that aims to spread the craft culture to everyone in a friendly way.

What you will find here is a summary of what the festival will offer.

1. Introduction
2. Operating
3. Special editions
4. International collaborations
5. Gastro, activities, workshops & pairing
6. General Information
7. Location
8.  PRO Area

1. Introduction

The BBF is in the process of consolidation after taking the important decision, last year, to bet on a new location, la Farga de l’Hospitalet. The new venue has allowed a great growth both in space and capacity. The audience valued it very positively as more comfortable and also the organization found institutional support in order to settle there.

This year the available space increases, reaching almost 6,000m2 in total.

If by 2017 there were 32,000 visitors, this year a significantly higher figure is expected. Sensibly because quality is still prevalent rather than quantity.

2. Operating

Historically BBF is a festival that drinks from the philosophy of the English festivals organized by CAMRA (Campaign for Real Ale). Festivals in which we can find a large bar filled with taps where barrels are changed as soon as they are finished.

This year there will be 100 taps and some 480 different beers, 50% local and 50% foreigners.

We will continue to see all the ritual accompanying the change of beer, from the change of the upper sign, to the update of the giant blackboard accompanied by the ring of the bell and the animation of the characteristic boys and girls who update it.

We could find the Beer Informers, great connoisseurs of craft beer and the festival to help us in case of any doubt.

And there will the guide with all the basic information about each of the beers that we can taste.

The Festival has its own glass and coins that you can purchase in the sell points. You will be served only in the Festival glass and you can only pay in Festival coins. The entrance to the Festival includes the glass, the booklet and the first two coins. Not all beers has the same price, it depends on the production costs for each beer, can be 2, 3 or some specials 4 tokens (1 token = 1€).

The entrance to the festival can be purchased in advance online here or in the same venue. There are three types of tickets:
· One day ticket. € 8 Includes one day access, glass, guide and 2 tokens.
· 3-days payment. € 10 Includes three-day access, glass, guide and 2 tokens.
· BBF-Experience. € 50 Includes three-day access, special tasting glass (tastings can be made for 1 token), 20 tokens, t-shirt, cloth bag and preferential purchase of activities.

3. Special editions

 1. The Alchemist (Vermont, USA): one of the great breweries considered the creators of NEIPA, who have been doing NEIPA’s for the last 8 years. The beer that they have specifically brewed for the festival will be packed next week and will come in refrigerated air transport so that we have the opportunity to taste it as freshly as possible. Just as a curiosity, people make big queues, even they travel expressly from other states to taste their beers as soon as they are on the market. Many times they do not last for a day… In addition, all the benefits achieved with the sale of this beer will be allocated to a social project managed by the Casal de nens del Raval.
  2. Ales Agullons: one of the great local brewers that is already a classic since they made the first collaboration in the first edition of 2012. This year we will also enjoy a classic Pale Ale, of 5%.
  3. Oud Beersel: Flemish brewery that will present four references no easy to find here.

4. International collaborations

We will find collaborations with other festivals around the world, which allow us to get to know beers from other places and strengthen commercial ties. We will find the Moscow Beer Fest (Russia), Biéres et Saveurs (Canada), and other projects and associations, such as the Brewers Association (USA), United Gypsies Brewery (Finland) and GECAN (Gremi d’Elaboradors de Cervesa Artesana i Natural).

There is a strong collaboration with GECAN. In fact they will have their own stand, this year even bigger, with 4 taps and the presence of 24 different associated brewers.

At the end of 2017, the first Report on the State of the Craft Beer in Catalonia was prepared jointly by BBF and GECAN, from which very interesting and hopeful data were released for the sector. Among them stands out that the consumption of craft beer in Catalonia already represents 1% of the total consumption of beer in 2016.

5. Gastro, activities, workshops & pairing

The organization continues by betting on the business that incorporate craft beer, such as Chivou’s,  Mosquito or Asturias un País de Quesos; on the local gastronomy of l’Hospitalet, such as the Gastroburguer and on those who use craft and km 0 products, such as Restaurant el Brot, which works with products from the Parc Agrari del Baix Llobregat.

Do not miss the interesting programming of activities, which include a new Show Cooking room; Sensory tasting; Live-Tasting products from Leuven & Meet the Brewer.

As a novelty of this year, a concert for the family public will be programmed on Sunday noon with The Penguins and his Reggae per Xics show. Other bands that will perform at the festival will be the Col.lectiu Say it Loud and the Marxing Bands.

On Sunday at 4 pm, the Barcelona Beer Challenge awards ceremony will be held.

6. General Information

timebbf2018

7. Location

La Farga de L’Hospitalet
Carrer Barcelona, 2, 08901 L’Hospitalet de Llobregat

8. PRO Area

bbfprologo

This festival is also a great showcase for companies in the sector. Some 40 companies with more than 1500 accredited professionals will be participating.

For those who do not want to wait for the same day, the sale of tickets in advance is available to them.

And for those who do not have enough around the festival, you can go to any of the activities, basically Meet the Brewers, which are organized in most breweries around the BBF during those days, already known as OFF -BBF.

ES_BBBFPRO_email